ورود به سایت
نام کاربری :
کلمه عبور :
.::برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ::.

 • داکت
  • داکت

MD SOLT:8mm                        KD SOLT:6mm                   HD SOLT:4mm

Item No. WxH Wire To Be Contained Length
Slot
8mm 6mm 4mm
MD-0.5L  HD-0.5L 15 x 25 5 ~ 12 pcs 2M
MD-0.7L  HD-0.7L 20 x 20 5 ~ 12 pcs
MD-0L  HD-0L 25 x 25 10 ~ 25 pcs
MD-1L KD-1L HD-1L 25 x 45 20 ~ 25 pcs
MD-1.1L  HD-1.1L 30 x 30 15 ~ 25 pcs
MD-1.2L KD-1.2L HD-1.2L 33 x 33 25 ~ 45 pcs
MD-1.5L KD-1.5L HD-1.5L 33 x 45 40 ~ 55 pcs
MD-2L KD-2L HD-2L 45 x 45 60 ~ 70 pcs
MD-2.2L  HD-2.2L 50 x 50 80 ~ 90 pcs
MD-2.5L KD-2.5L HD-2.5L 65 x 45 110 ~ 120 pcs
MD-3L KD-3L HD-3L 33 x 65 60 ~ 75 pcs
MD-4L KD-4L HD-4L 25 x 65 40 ~ 45 pcs
MD-5L KD-5L HD-5L 45 x 65 110 ~ 120 pcs
MD-5.5L KD-5.5L HD-5.5L 60 x 60 120 ~ 135 pcs
MD-5.7L KD-5.7L HD-5.7L 65 x 65 180 ~ 200 pcs
MD-6L   72 x 64 200 ~ 220 pcs
MD-6.5L  HD-6.5L 33 x 100 180 ~ 200 pcs
MD-6.6L   37.5 x 100 180 ~ 200 pcs
MD-6.7L KD-6.7L HD-6.7L 48 x 100 215 ~ 250 pcs
MD-6.8L   55 x 100 220 ~ 260 pcs
MD-6.9L   75 x 75 200 ~ 250 pcs
MD-7L   70 x 100 250 ~ 300 pcs
MD-7.1L   75 x 100 260 ~ 320 pcs
MD-7.2L   100 x 50 200 ~ 250 pcs
MD-7.5L   100 x 75 260 ~ 320 pcs
MD-8L KD-8L HD-8L 100 x 100 300 ~ 400 pcs
MD-9L   120 x 75 280 ~ 380 pcs
MD-10L   150 x 75 335 ~ 500 pcs
MD-12L   150 x 100 450 ~ 600 pcs
MD-15L   200 x 100 600 ~ 800 pcs
MD-21L   200 x 150 1040 ~ 1200 pcs
MD-22L   200 x 200 1200 ~ 1600 pcs
MD-30L   300 x 100 1040 ~ 1200 pcs

Copyright 2011 Lamsefarda. Allright reserved.